by on August 15, 2018
Tập huấn: Xuất xứ hàng hóa và các quy định mới nhất áp dụng từ 6/2018 A.    Xuất xứ hàng hóa và Hiệp định thương mại tự do 1/ Bản chất của xuất xứ hàng hóa 2/ Quy tắc xuất xứ 3/ Xác định xuất xứ theo các Hiệp định thương mại tự do 4/ Các quy định xuất xứ của Việt Nam  5/ Nghị định số 31/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa đã được ban hành ngày 8/3/2018   B. Những thay đổi căn bản của Nghị định số 59/2018/NĐ-CP sửa đổi và bổ sung Nghị...
113 views 0 likes