Incoterms 2010 có 2 nhóm gồm 11 điều kiện thương mại quốc tế (các điều kiện áp dụng cho mọi phương thức vận tải : - EXW - FCA - CPT , CIP - DAT, DAP, DDP) (các điều kiện áp dụng cho vận tải đường biển và đường thủy nội địa : - FAS, FOB - CFR, CIF)
Giao Tại Xưởng (tên địa điểm giao hàng)
 • 1Chủ đề
 • 0Bài đăng
Giao Cho Người Chuyên Chở (tên địa điểm giao hàng)
 • 1Chủ đề
 • 0Bài đăng
Cước Phí và Bảo Hiểm Trả Tới (nơi đến quy đinh)
 • 1Chủ đề
 • 0Bài đăng
Giao Hàng Đã Thông Quan Nhập Khẩu (nơi đến qui định)
 • 1Chủ đề
 • 0Bài đăng
Giao Dọc Mạng Tàu (tên cảng xếp hàng quy định)
 • 1Chủ đề
 • 0Bài đăng
Tiền Hàng và Cước Phí (cảng đến quy định)
 • 1Chủ đề
 • 0Bài đăng
Tiền Hàng, Bảo Hiểm và Cước Phí (cảng đến quy định)
 • 1Chủ đề
 • 0Bài đăng
Incoterms 2000 có 4 nhóm gồm 13 điều kiện thương mại quốc tế (nhóm E, F, C, D)
Giao tại xưởng (...địa điểm quy định)
 • 1Chủ đề
 • 0Bài đăng
Giao cho người chuyên chở (...địa điểm qui định)
 • 1Chủ đề
 • 0Bài đăng
Giao dọc mạng tàu (...cảng đến quy định)
 • 1Chủ đề
 • 0Bài đăng
Tiền hàng và Cước phí (...cảng đến quy định)
 • 1Chủ đề
 • 0Bài đăng
Tiền hàng, Phí bảo hiểm và Cước phí (...cảng đến quy định)
 • 1Chủ đề
 • 0Bài đăng
Cước phí trả tới (...nơi đến quy định)
 • 1Chủ đề
 • 0Bài đăng
Cước phí và Phí bảo hiểm trả tới (...nơi đến quy định)
 • 1Chủ đề
 • 0Bài đăng
Giao tại biên giới (...địa điểm qui định)
 • 1Chủ đề
 • 0Bài đăng
Giao tại cầu cảng (...cảng đến quy định)
 • 1Chủ đề
 • 0Bài đăng
Giao hàng chưa nộp thuế nhập khẩu (...nơi đến quy định)
 • 1Chủ đề
 • 0Bài đăng
Giao hàng đã nộp thuế nhập khẩu (...nơi đến quy định)
 • 1Chủ đề
 • 0Bài đăng