Phan Thị Khánh Ly

Nữ. Sống ở  Viet Nam. Sinh ngày Tháng Năm 22, 1988
Eximport mang đến cho mọi người sức mạnh để chia sẻ và làm cho thế giới cởi mở và kết nối hơn.