Đỗ Hữu Trung

Nam. Sống ở  Hải Phòng,  Viet Nam. Sinh ngày Tháng Năm 24, 1997
Eximport mang đến cho mọi người sức mạnh để chia sẻ và làm cho thế giới cởi mở và kết nối hơn.