Amy

Nữ. Sống ở  Hồ Chí Minh,  Viet Nam. Sinh ngày Tháng Sáu 2, 1996
Eximport mang đến cho mọi người sức mạnh để chia sẻ và làm cho thế giới cởi mở và kết nối hơn.