Lưu Đức

Nam. Sống ở  Hà Nội,  Viet Nam. Sinh ngày Tháng Năm 9, 1993
Eximport mang đến cho mọi người sức mạnh để chia sẻ và làm cho thế giới cởi mở và kết nối hơn.