Trần Nhật Minh

Nam. Sống ở  Cần Thơ,  Viet Nam. Sinh ngày Tháng Tám 2, 1988
Eximport mang đến cho mọi người sức mạnh để chia sẻ và làm cho thế giới cởi mở và kết nối hơn.