Xuat Nhap Khau
by on September 3, 2018
86 views
Description

Phần mềm ECUS5VNACCS 2015 được thiết kế theo chuẩn mực của Hệ thống Hải quan điện tử hiện đại. Đáp ứng đầy đủ các quy trình nghiệp vụ của hệ thống VNACCS/VCIS do Hải quan Nhật Bản tài trợ. Đồng

...View More
Post in: Technology
Be the first person to like this